info@jaseli.cz

+420 775 232 343 (Po - Pá: 8:30 - 16:00)

Obchodní podmínky

 A. Základní ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují a blíže vymezují práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitelem, a prodávajícího/poskytovatele služeb prostřednictvím eshopu prodávajícího/poskytovatele služeb na adrese www.jaseli.cz, popř. také prostřednictvím unikátních prodejních stránek.
 1. Údaje o prodávajícím/poskytovateli služeb:

Sensory and Montessori Play s.r.o.

IČ:       19094647

Sídlo:   Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, České republika

zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132965

email:  info@jaseli.cz

tel:       +420 775 232 343

web:    www.jaseli.cz

(dále jen „Prodávající“) 

 1. Prodávající je právnickou osobou provozující eshop www.jaseli.cz a další unikátní prodejní stránky (za účelem prodeje vybraného zboží z uvedeného eshopu).
 1. Kupující je fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo osobou, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (tzn. osoba, která nakupuje s použitím identifikačního čísla osoby (IČO), tedy jako podnikatel).
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím eshopu www.jaseli.cz, popř. prostřednictvím dalších unikátních prodejních stránek. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se Prodávající v uzavřené smlouvě (objednávka) a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje převzít věc, nabýt k ní vlastnické právo a uhradit kupní cenu. Kupující výslovně prohlašuje, že je oprávněn se zavázat touto kupní smlouvou samostatně bez potřeby zákonného, či jiného zástupce a disponuje prostředky k plnění závazků plynoucích z uzavřené smlouvy.
 1. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.jaseli.cz, popř. prostřednictvím unikátních prodejních stránek.
 1. V souladu s občanským zákoníkem se Prodávající v uzavřené smlouvě o poskytování služeb a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu poskytne službu dle výběru z nabídky služeb uvedené na webových stránkách Prodávajícího, popř. na dalších unikátních prodejních stránkách, popř. službu individuálně domluvenou mezi Prodávajícím a kupujícím, která je tak předmětem smlouvy o poskytování služeb, a kupující se zavazuje uhradit odměnu za vybranou službu. Kupující výslovně prohlašuje, že je oprávněn se zavázat touto smlouvou o poskytování služeb samostatně bez potřeby zákonného, či jiného zástupce a disponuje prostředky k plnění závazků plynoucích z uzavřené smlouvy. 
 2. V nabídce Prodávajícího jsou různé typy výrobků a zboží - například hračky, vzdělávací pomůcky, dekorační materiál, tvořivé sady, knihy a další. Tvořivé sady a pomůcky mají didaktický a vzdělávací charakter. Jejich účelem je rozvoj senzomotorických dovedností, podpora emočního vzdělání, seberozvoj a vzdělání se v daném tématu. Veškeré zakoupené zboží může být používáno pouze ve spolupráci a pod dohledem dospělé osoby. Toto obdobně platí rovněž pro věci, které jsou k dispozici při poskytování služeb Prodávajícím.
 3. V případě, nakupuje-li kupující s použitím identifikačního čísla osoby (IČO), tedy jako podnikatel, potom se tyto podmínky na uzavřenou kupní smlouvu neuplatní a uzavřená kupní smlouva se řídí speciálně přijatými obchodními podmínkami pro podnikatelské subjekty, se kterými je před dokončením objednávky povinen se každý podnikatelský subjekt seznámit (tyto jsou dostupné na požádání u Prodávajícího).
 4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky dopravy (podmínkami dopravy se rozumí nedílná součást uzavřené smlouvy ve formě samostatného dokumentu, v němž smluvní strany sjednávají možnosti dopravy, cenová ujednání stran dopravy a doručení zboží apod.).

B. Koupě zboží

I. Informace o zboží a kupní ceně 

 1. Informace o zboží, vč. uvedení ceny a hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu eshopu. Bližší určení prodávaného zboží je součástí objednávky a emailu potvrzujícího objednávku kupujícího, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.
 1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě (potvrzením závazné objednávky) v eshopu a je specifikována v objednávce a emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupní cena je konečná (Prodávající není plátcem DPH). Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek (např. sjednání kupní smlouvy prostřednictvím emailu apod.).
 1. Předobjednávka – označuje objednávku zboží určeného tématem a orientačním obsahem, u kterého může dojít ještě ke změnám, s určenou cenou v době učinění předobjednávky, u něhož není známo přesné datum dodání. U předobjednávek si Prodávající vyhrazuje právo na činění změn, a to jak podstatných či nepodstatných (za podstatné změny se považuje zejména změna obsahu ve smyslu počtu kusů věcí, změna ceny apod., za nepodstatné změny se považuje zejména změna barev, záměna postaviček apod.). Předobjednávka kupujícího se považuje za závaznou, přičemž pokud dojde k podstatné změně předobjednaného zboží, Prodávající o tom kupujícího neprodleně vyrozumí s tím, že kupující je povinen do sedmi dnů svoji předobjednávku s touto změnou potvrdit či zrušit. Nepotvrdí-li kupující svou předobjednávku v této lhůtě, bude předobjednávka ze strany Prodávajícího zrušena. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má Prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží v případě zboží, které není skladem, zjistí-li že dodavatel již dané zboží nedodává za původní cenu. V takovém případě musí kupujícího o nové ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má Prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 1. Veškeré informace o zboží uvedené na internetových stránkách eshopu, popř. na unikátních prodejních stránkách mají pouze informativní charakter, přičemž Prodávající tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně vybraného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.
 1. Obrázky zboží v eshopu mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (např. se tak může lišit barva výrobku, popř. druh postavičky apod. od vyobrazeného).
 1. Spotřebitel bere na vědomí, že termín dodání je předpokládaný a může dojít i bez vůle Prodávajícího k jeho změně.
 1. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (balné, přeprava) jsou uvedeny v dokumentu Podmínky dopravy, přičemž tyto jsou platné, je-li zboží doručováno v rámci území České republiky. Má-li být zboží doručováno mimo území České republiky, nechť kupující kontaktuje Prodávajícího za účelem domluvení individuálních podmínek dodání zboží.
 1. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li Prodávajícím stanoveno jinak.

 II. Platební podmínky 

 1. Kupní cenou se rozumí, není-li stanoveno jinak, cena za zboží a dále náklady souvisejí s dodáním zboží (balné, přeprava).
 1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle kupujícím vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady a od něj se odvíjející splatnost kupní ceny je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího, nebo kdy bude částka předána Prodávajícímu nebo osobě jím pověřené k převzetí kupní ceny. Do doby uhrazení kupní ceny není povinen Prodávající zboží dodat a je-li sjednána platba při předání, potom není povinen zboží před plnou úhradou kupní ceny kupujícímu předat.
 1. Kupní cenu může kupující uhradit následujícímu způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího – č. ú. 2302491772/2010 vedený u Fio banka, a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány,
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží.
 1. V případně platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební brány je kupující povinen postupovat dle pokynů příslušného poskytovatele této služby.
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu; úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 1. Nedojde-li ze strany kupujícího k úhradě kupní ceny ve sjednaném termínu, má právo Prodávající od uzavřené smlouvy odstoupit.
 1. Kupní cenu za předobjednávku se kupující zavazuje uhradit v době učinění předobjednávky. Dojde-li k následnému zrušení předobjednávky, Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení předobjednávky, vrátit finanční prostředky kupujícímu, a to stejným způsobem jakým byly uhrazeny, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

 III. Dodání zboží, předání a převzetí zboží 

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít, není-li stanoveno jinak. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není Prodávající, popř. osoba pověřená Prodávajícím k doručené objednávky, povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.
 1. Objednává-li Kupující naráz více kusů zboží a není-li možné doručit celou objednávku najednou, je Prodávající oprávněn objednávku rozdělit na dílčí samostatné objednávky (kupní smlouvy) tak, aby jednotlivé objednávky odpovídaly jednotlivým dodávkám zboží ke Kupujícímu. Nebude-li s tímto postupem Kupující souhlasit, má právo od smlouvy (objednávky jako celku) odstoupit.
 1. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.
 1. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.
 1. Způsoby dopravy, podmínky dopravy a doručování zboží, včetně ceny za toto doručení a další podmínky dodávky, jsou mezi kupujícím a Prodávajícím upraveny v dokumentu – Podmínky dopravy, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 1. V Podmínkách dopravy jsou stanoveny úhrady za dodání zboží, případně slevy při nadlimitních objednávkách, možné způsoby platby za zboží, podmínky samotné dodávky a předání objednaného zboží. Tyto podmínky se mohou i s ohledem na aktuální nabídku třetích stran měnit. Pro spotřebitele je po uzavření konkrétní kupní smlouvy změna účinná, jen vysloví-li s tím souhlas.
 1. Kupující je povinen věc podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající věc, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

 IV. Obecné informace k platbě a dopravě 

 1. Při převzetí balíčku má kupující povinnost si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít. V případě, že si kupující kontrolu řádně a včas neprovede, nemá právo později poškození zásilky uplatnit.  

 2. Nepřevezme-li kupující zboží (v případě, že je balíček mechanicky nepoškozený) a Prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu marně vynaložené náklady (škoda), je Prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat dle Podmínek dopravy, popř. v reálné výši.

 3. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není Prodávající povinen zboží předat.

 4. V případě nepřevzetí zásilky a projevení zájmu ze strany kupujícího o opětovné doručení, budou v případě opětovného zaslání účtovány i s tím spojené nové přepravní náklady dle Podmínek dopravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 5. Kupující výslovně souhlasí, že Prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku/fakturu nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka/faktura vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou Prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku/fakturu v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

 V. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může provést objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Uvedené nevylučuje, aby se Prodávající a kupující individuálně dohodli na jiném způsobu objednávky (např. individuální objednávka prostřednictvím emailu apod.).

 2. Kupní smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u Prodávajícího uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Kupní smlouva se sestává z objednávky, emailové komunikace a těchto obchodních podmínek.
 1. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. prohlížení prezentovaného zboží kupujícím pohybem na internetových stránkách prodávajícího,
  2. vložení vybraného zboží do košíku, vč. počtu kusů,
  3. zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy,
  4. pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy),
  5. pokračování na další krok a zadání výběru dopravy zboží a způsobu platby,
  6. pročtení informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku (které jsou součástí těchto obchodních podmínek), kupní smlouvy (objednávky), těchto obchodních podmínek a informací o ochraně a zpracování osobních údajů,
  7. pokud jsou v pořádku a úplně (tzn. všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři) vyplněny všechny údaje a kupující souhlasí s obchodními podmínkami a s informacemi o ochraně a zpracování osobních údajů, kupující provede odsouhlasení obchodních podmínek a informací o ochraně a zpracování osobních údajů a smlouvy (objednávky) kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“; po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit,
  8. neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mail, který byl zadán kupujícím při objednání zboží, s platebními údaji, údaji o doručení, se shrnutím objednávky, přičemž přílohou budou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Tímto okamžikem se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
 2. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud není kupujícímu ze strany Prodávajícího doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující může zrušit objednávku telefonicky či prostřednictvím e-mailu Prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které vložil, popř. uvedl v rámci svojí objednávky. Kupující dokončením objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje (vč. kontaktních údajů) jsou přesné a pravdivé a vztahují se k jeho osobě, popř. k osobě, za kterou je oprávněn v dané věci jednat. Údaje uvedené v dokončené objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. V případě, že však bude pravděpodobné, že osobní údaje kupujícího pravdivé nejsou (například neexistující adresy, nesmyslná jména jako shluk písmen, neexistující formáty telefonního čísla a emailu), nebo se nebudou vztahovat k jeho osobě, popř. k osobě, za kterou je v dané věci oprávněn jednat, je Prodávající oprávněn objednávku pozdržet do doby, než kupující dostatečně prokáže, že se jedná o přesné osobní údaje. Prodávající má právo místo pozdržení odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (stornovat/zrušit objednávku), o čemž bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, sdělí uvedené neprodleně kupujícímu na e-mail, který byl zadán během objednání zboží, a případně mu zašle pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 5. Odpověď kupujícího či Prodávajícího podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi Prodávajícím a kupujícím není závazkem dle § 1980 občanského zákoníku (fixní závazek).

 7. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Prodávajícím zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

 8. Odlišně od občanského zákoníku se ujednává, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

 9. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí kupující sám, a to dle svých závazků.

VI. Reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakost při převzetí a další podmínky pro uplatňování těchto práv) 

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

 2. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době do dvou let od převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (to neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě), anebo pokud vadu sám kupující způsobil. Kupující dále nemá práva z vadného plnění za vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo nesprávným použitím zboží.

 3. Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u Prodávajícího na emailové adrese: reklamace@jaseli.cz nebo písemně na adrese Prodávajícího: Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, Česká republika. Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzorový formulář.

 4. Za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích či jiném bezúplatném plnění, které Prodávající kupujícímu případně poskytne nad rámec objednávky kupujícího.

 5. Právo z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 2 let ode dne převzetí dodaného zboží. V případě odstranění vadného plnění dodáním nového zboží se lhůta nepřerušuje a neprodlužuje.

 6. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti Prodávající odpovídá, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití (jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, popř. zboží s krátkou dobou spotřeby).

 7. Při reklamaci Prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). 

 8. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, resp. dodání či opravu vadné části, skládá-li se zakoupené zboží z více samostatných věcí, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.

 10. Kupujímůže požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

  a. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
  b. se vada projeví opakovaně,
  c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  d. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. V takovém případě se ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku nepoužijí.

 12. Je-li vada nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 13. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu užívání v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat za podmínek (např. podmínky uchovávání apod.) a na účely, pro které je výrobcem určeno!

 14. Náklady na uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má právo kupující uplatnit u Prodávajícího nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí dané vady, nemá na náhradu těchto nákladů dále nárok.
 15. Při dodání nové věci vrátí kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 16. Reklamaci vyřídí Prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace Prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.

 17. Reklamované zboží je kupující povinen k reklamaci zaslat na adresu Prodávajícího: Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, Česká republika.

 18. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. V případě, má-li v souvislosti s vyřízením reklamace Prodávající kupujícímu hradit jakoukoliv finanční částku, zašle ji Prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána kupní cena, byla-li hrazena bezhotovostně.

 19. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude Prodávající požadovat vrácení dárku či jiného bonusového plnění, na které z hodnoty konečné ceny objednávky ztratil kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí). S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.

 20. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 21. Výše uvedená ustanovení těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 VII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (tzn. od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory).

 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má zákonné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, a nedojde-li k rozdělení objednávky na samostatné objednávky (kupní smlouvy), se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.

 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího, tzn. Sensory and Montessori Play s.r.o., se sídlem Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, České republika, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že:

  1. Zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Prodávajícího, Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, České republika. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

  2. Prostřednictvím emailu použitém při vytvoření objednávky doručeného na email Prodávajícího reklamace@jaseli.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to doručením na adresu Prodávajícího Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, České republika. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

 6. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy vzniká spotřebiteli právo na vrácení všech peněžních prostředků vč. nákladů na dodání (odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání), které od něj Prodávající přijal, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 7. Vrácení platby je Prodávající oprávněn pozdržet do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

 8. Kupující musí vrátit zboží Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné a je-li to možné tak v originálním obale. Prodávající upozorňuje výslovně spotřebitele na to, že v případě vrácení zboží při odstoupení může Prodávající uplatňovat náklady vzniklé opotřebením, poškozením, či zničením zboží, jako náhradu za snížení hodnoty zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.

 9. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:

  1. od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  2. od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.
 10.  Přehled nákladů na dopravu a osob odpovědných je nést v případě odstoupení od smlouvy kupujícím:

  1. V případě odstoupení od celé objednávky hradí nejlevnější možný způsob dopravy od Prodávajícího ke kupujícímu Prodávající. Má-li možnost využít kupující dopravu zdarma, nehradí mu Prodávající ničeho.
  2. V případě odstoupení od části objednávky, je kupujícímu vracena poměrná část nejlevnější možné dopravy nabízené Prodávajícím.
  3. V případě odstoupení hradí vždy dopravu zboží od kupujícího zpět k Prodávajícímu kupující.

 VIII. Právo Prodávajícího odmítnout další plnění, odstoupení od smlouvy Prodávajícím

 1. Tyto obchodní podmínky a práva spotřebitelů z nich plynoucí se uplatní toliko u kupujících, kteří jsou spotřebitelé a nenakupují zboží Prodávajícího za účelem dalšího prodeje. Zjistí-li Prodávající, že kupující dále zboží prodává, či k prodeji nabízí, ať již sám, či prostřednictvím třetí osoby, či platformy, má právo další prodej zboží tomuto kupujícímu odmítnout.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout další prodej zboží konkrétnímu kupujícímu za předpokladu, že
 • kupující udělal ve sledovaném období objednávky v množství, jež převyšuje obvyklou či průměrnou hodnotu (či počet kusů) objednávek učiněných průměrným spotřebitelem,
 • kupující učinil ve sledovaném období větší množství objednávek obsahujících větší množství kusů zboží, kdy současně opakovaně značnou část takto objednaného a převzatého zboží vrátil v rámci lhůty k odstoupení,
 • v jakémkoliv jiném případě, kdy bude mít Prodávající důvodně za to, že kupující opakovaně zneužívá zákonného práva spotřebitele v míře, která vybočuje z jednání obvyklého průměrného spotřebitele.
 1. Prodávající je mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

C. Poskytování služeb

I. Informace o poskytovaných službách 

 1. Popis nabízených služeb, vč. uvedení ceny služby, je uveden u jednotlivých služeb v katalogu e-shopu. Služby nabízené Prodávajícím spočívají zejména v provozování kroužku smyslové hraní pro děti s rodičem či jiným doprovodem. Popis nabízených služeb je součástí objednávky a emailu potvrzujícího objednávku objednatele služby, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.
 2. Kroužek smyslového hraní je určený pro děti s doprovodem rodiče či jiné dospělé osoby. V rámci kroužku smyslového hraní pro děti s rodičem či jiným doprovodem se Prodávající zavazuje poskytnout vybavení a produkty, tzn. hmotné zázemí (pro toto obdobně platí uvedené v části A. Základní ustanovení, bod 9. těchto obchodních podmínek) – za toto odpovídá Prodávající, přičemž dohled nad dětmi je vykonáván a je za něho odpovědna doprovázející dospělá osoba, která rovněž odpovídá za to, jakým způsobem bude dítě vybavení a produkty, tzn. poskytnuté hmotné zázemí, užívat. Je odpovědností kupujícího a doprovázející osoby zvážit vhodnost poskytované služby, popř. způsob realizace využívání poskytované služby (např. jaké věci bude dítě při kroužku využívat apod.) v návaznosti na věk, vyspělost, zdravotní stav apod. dítěte, které služeb využívá. Prodávající upozorňuje, že v rámci hmotného vybavení se mohou vyskytovat malé části (barevná rýže, cizrna apod). Kroužek je určen pro děti, které nevkládají věci do úst – na dodržování tohoto pravidla je povinen dohlížet doprovod dítěte. Doprovod nese plnou odpovědnost za sebe a doprovázené dítě/děti v průběhu poskytování služby i za jakékoliv škody, které způsobí. Prodávající nepřebírá odpovědnost za přinesené věci a cennosti osob po dobu účasti na kroužku – doprovod je povinen mít všechny svoje osobní věci při kroužku neustále u sebe.
 3. Cena služby je stanovena dohodou smluvních stran a odpovídá cenám uvedeným ke dni objednání služby (potvrzením závazné objednávky) v e-shopu a je specifikována v objednávce a emailu potvrzujícím objednávku objednatele služby. Cena služby je konečná. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Veškeré informace o službách uvedené na internetových stránkách e-shopu mají pouze informativní charakter, přičemž Prodávající tak není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně vybrané služby.
 5. Nákup služby je závazný. Co se týče služby spočívající v účasti na kroužku, pak platí, že pokud se kupující do 24 hodin před začátkem poskytování služby spočívající v účasti v kroužku odhlásí, Prodávající se kupujícímu zavazuje vrátit cenu služby nebo po dohodě je možné, aby si kupující objednal jiný termín služby – kroužku. V případě nutnosti odhlášení je kupující povinen zaslat zprávu o této skutečnosti na email Prodávajícího: info@jaseli.cz. Pokud kupující účast na službě – kroužku odhlásí měně něž 24 hodin před začátkem poskytování služby spočívající v účasti v kroužku, pak Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu služby ani mu nabídnout jiný termín realizace služby (na změnu termínu či vrácení ceny služby není právní nárok).
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konkrétní termín poskytování služby spočívající v účasti v kroužku. V takovém případě Prodávající neprodleně kupujícímu vrátí cenu služby, pokud se nedohodnout jinak (např. na náhradním termínu kroužku apod.).
 7. Je-li v této části obchodních podmínek (tzn. část C. Poskytování služeb) odkaz na část těchto obchodních podmínek týkající se koupě zboží a objeví-li se nějaký rozpor mezi úpravou vztahují se k poskytnutí služby dle těchto obchodních podmínek a úpravou vtahující se k prodeji zboží, má přednost výslovná úprava vztahující se k poskytnutí služby.

II. Platební podmínky

 1. Cenou služby se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí, není-li stanoveno jinak, cena za poskytnutí služby.
 2. Splatnost ceny služby je 24 hodin od okamžiku závazného objednání služby.
 3. Nebude-li cena služby ve stanoveném termínu uhrazena, smlouva o poskytování služeb se od počátku ruší.
 4. Prodávající není povinen služby poskytnout dříve, než cena služby bude ze strany kupujícího v plné výši uhrazena.
 5. Ve zbývajícím se při úhradě objednané služby postupuje obdobně jako při objednání zboží, tzn. dle části B. Koupě zboží, část II. Platební podmínky těchto obchodních podmínek.

 III. Objednávka, uzavření služby o poskytnutí služeb

 1. Při objednávce a uzavření smlouvy o poskytování služeb se postupuje obdobně jako při objednání zboží a uzavření kupní smlouvy, tzn. dle části B. Koupě zboží, část V. Objednávka, uzavření kupní smlouvy těchto obchodních podmínek.
 2. Pro předejití případným nedorozuměním se výslovně dodává, že smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícímu ze strany Prodávajícího, tzn. zasláním potvrzení o obdržení objednávky na e-mail, který byl zadán kupujícím při objednání služby, s platebními údaji, se shrnutím objednávky, přičemž přílohou tohoto e-mailu budou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Nebude-li však cena služby ve stanoveném termínu kupujícím uhrazena, smlouva o poskytování služeb se od počátku ruší.

 IV. Reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytovaná řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvěděl.
 3. Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u Prodávajícího na emailové adrese: reklamace@jaseli.cz nebo písemně na adrese Prodávajícího: Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, Česká republika, příp. v místě poskytování služby, je-li vada uplatňována během poskytování služby.
 4. Ve zbývajícím se postupuje obdobně jako při reklamaci zboží, tzn. dle části B. Koupě zboží, část VI. Reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakost při převzetí a další podmínky pro uplatňování těchto práv) těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Při objednání služby se stanoveným konkrétním termínem poskytování služby bere kupující na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže se jedná o smlouvu o využití volného času s plněním v konkrétním termínu nebo jestliže byly služby poskytnuty/bylo započato s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel (Prodávající) před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli (kupujícímu), že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Úhradou ceny služby kupující výslovně prohlašuje, že žádá, aby Prodávající rezervoval termín poskytování služby a případně započal s poskytováním služby/poskytl službu ihned po úhradě sjednaného finančního plnění, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení, s tím, že potvrzuje, že byl ze strany Prodávajícího poučen, že rezervováním termínu a případným započetím poskytování služby/poskytnutím služby mu právo odstoupit od smlouvy zaniká.
 2. Prodávající současně informuje kupujícího, že u jeho služeb striktně vázaných na konkrétní termín jejich provádění, není možné od smluv o těchto službách odstoupit ve smyslu ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, neboť se jedná o služby spojené s využitím volného času poskytované Prodávajícím v konkrétním určeném termínu. Objednatel služby (kupující) to bere na vědomí, potvrzuje, že byl o tom výslovně poučen (tzn. o zániku práva na odstoupení) a s uvedeným souhlasí.
 3. Výše uvedené platí pro odstoupení od smlouvy o poskytování služby, pokud tyto obchodní podmínky v části C nestanovují jinak.

D. Společná a závěrečná ustanovení

I. Ochrana osobních údajů a recenze

 1. Ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem Informace o ochraně a zpracování osobních údajů.
 2. Prodávající v souladu s ust. § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele sděluje kupujícím, že neověřuje spotřebitelské recenze, které se objevují na platformách třetích subjektů. Recenze zveřejněné na stránkách Prodávajícího jsou zásadně přebírány z platforem třetích osob či z interní komunikace s kupujícími. Ani tyto nejsou žádným způsobem ověřovány.

II. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě stížností na postup vyřizování objednávky je kupující oprávněn se obrátit na kontaktní osobu, jejíž údaje nalezne v potvrzovacím emailu, či na webových stránkách www.jaseli.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud vztah založený touto kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Prodávající a kupující sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Smlouva mezi kupujícím a Prodávajícím může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace, prostřednictvím emailu kupujícího, který zadal při vyplňování objednávky, vyplývá-li z ní, že strany mají v úmyslu touto formou změnit obsah uzavřené kupní smlouvy.  
 4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a formulář pro uplatnění reklamace.

 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 16.2.2024

Příloha č. 1: Formulář - oznamení o odstoupeni od smlouvy

Příloha č. 2: Formulář - oznámení o reklamaci

Příloha č. 3: Podmínky dopravy

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz